Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Води и водни обекти
Изменениен на разрешително №31591237/28.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
06.06.2019