Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Води и водни обекти
Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел водоснабдяване на Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и напояване на 60 дка маслодайна роза
15.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

 

            Община Карлово на основание чл. 62 а, ал. 1 , във връзка с чл. 46, ал. 1 , т. 1 ж, чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите /ЗВ/ и постъпило заявление с вх. № 90-00-51/29.01.2019 г. от БОГДАНОВИ ПС ООД със седалище и адрес на управление - гр. Сопот , ж.к. „Сарая“ ЕИК 201455637 за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел водоснабдяване на Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и напояване на 60 дка маслодайна роза, придружено с изискващите се по чл. 60, от ЗВ данни и документи.

  1. Цел на заявеното ползване на водите: Водоснабдяване на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и за напояване на 60 дка маслодайна роза.
  1. Водно тяло, от което се предвижда водовземането: Язовир поземлен имот № 000120, местност „Калдар“, землище на с. Певците – акт №2 от 14. 05.98 г., за публична общинска собственост, съставен от Община Карлово, с площ 6,045 дка, представляващ язовир. Код на водно тяло BG3MA400R214 и име: р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци.

2 а фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация.

  • Състоянието на водоема е добро. Той е разположен при вливането на две дерета, които водят началото си от Стара планина, над с. Иганово.
  1. Системи или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

Захранването с вода на дестилерията ще се осъществи с помпено водовземане от чашата на водоема от източната страна и напорен водопровод от РVC тръби ф90 мм с дължина 145 м.

Захранването с вода на площите за капкуване ще се осъществи също с помпено водовземане от чашата на язовира в западната страна.

  1. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

Поземлен имот № 000120, местност „Калдар“, землището на с. Певците, ЕКТТЕ 55676

  • Проектните параметри на използването:

а) количество на водите:

Общо: 1320 куб.м

720 м 3 за капкуване на 60 дка маслодайна роза

600 м 3 за дестилерия

  1. Условия, при които ще се предостави правото за използване на водите:

6.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водния обект.

6.3. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:

6.4.1. Да се извършва ежемесечно замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник и изпращат в Община Карлово.

6.4.2. Да се вземат в началото на поливния сезон водни проби от акредитирана лаборатория, за качествата на водите във водния обект в съответствие с изискванията на чл.10 и Приложение № 2 от Наредба № 18 / 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури и съгласно изискванията на Наредба № 1 / 11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Община Карлово.

6.5. Задължения за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.5.1. Съгласно чл.194, ал. 1, т. 1, буква „а” от Закона за водите, за правото на водовземане се заплаща такса на база използваното водно количество.

6.5.2. Таксата се определя съгласно чл.12, ал. 1 т. 4 „Самостоятелно водоснабдяване

за напояване на земеделски култури ” за капкуване на маслодайна роза и т. 8 „Промишлено водоснабдяване“ за водоснабдяване на дестилерията по таблицата от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване;

6.5.3. Таксата за водовземане е годишна и се заплаща не по-късно от 31 март на следващата година;

6.5.4. В случай, че таксата се внася на няколко вноски през течение на годината, титулярът на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 март на следващата година и представя пред Община Карлово справка за направените вноски и копие на платежните документи, доказващи плащания.

6.5.5. Титулярът внася определените такси, след потвърждаването им с писмо от кмета на общината по сметката на общината посочена в писмото, като в платежния документ се посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

6.6. Титулярът на разрешителното е длъжен да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното:

6.6.1. При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността;

6.6.2. Титулярът да впише в дневника за измерване на водните количества дата и час на повреда.

6.6.3. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство се заплаща такса за водовземане на база посочените в разрешителното количества.

6.7. Титулярът осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката:

6.7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

6.8. Продължаване на разрешителното:

6.8.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред Община Карлово, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.

6.8.2.Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72-чл.73 от Закона за водите;

6.8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.9. Отнемане на разрешителното:

6.9.1. Отнемането на разрешителното се извършва при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл. 79 а от ЗВ.

  1. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица : Община Карлово, ул.”Петко Събев”№ 1 , информационен център.

 

Съгласно чл.64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите в 14-дневен срок от настоящото съобщение, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Краен срок за изразяване на становища от заинтересовани лица - 29.05.2019 г.

 

 

 

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

 

 

Съгласували:

Стойо Карагенски

Зам.-кмет на Община Карлово

 

Стефан Стефанов

Секретар на Община Карлово

 

Юрист:

 

Изготвил:

Милена Ковачева

н-к на отдел ПРЕ и З