Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Води и водни обекти
Заявлението е за водовземане от повърхностен воден обект Язовир поземлен имот № 000120, местност „Калдар“, землище на с. Певците
15.05.2019

                                                          

 

 
Съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите
 
Настоящата преценка се извършва на основание чл.62, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 44, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 3 буква ”а” от Закона за водите, и постъпило в община Карлово заявление с вх. № 90-00-51/29.01.2019 г. от БОГДАНОВИ ПС ООД за откриване процедура, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – Язовир, поземлен имот № 000120, местност „Калдар“, землище на с. Певците придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ данни и документи.
            Направената преценка по чл.62, ал.1 е съобразена със следното:

            1.Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни:

         Заявлението е за водовземане от повърхностен воден обект Язовир поземлен имот № 000120, местност „Калдар“, землище на с. Певците с цел водоснабдяване на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и капкуване на 60 дка маслодайна роза

Ползването не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, съгласно писмо с вх. № 0-1592/2/08.05.2019 г. на Директора на РИОСВ Пловдив. Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е: добро

Съгласно Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район /ПУРБ ИБР/, повърхностното водно тяло BG3МА400R214 – попада в Група Стряма – с 6/шест/ питейни водни тела във водосбора на р. Стряма с дифузен натиск от селско и горско стопанство.

Съгласно резултатите от извършената преценка в ПУРБ състоянието на водното тяло е добро /Раздел 4 от ПУРБ стр. 97 /.

Отчитайки състоянието на повърхностното водно тяло с код BG3МА400R214 - „Река Стряма от Розино до вливане в р. Пикла и притоци“, заявеното ползване няма да повлияе отрицателно и заявеното ползване не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район с център Пловдив т.е. заявеното водовземане няма да повлияе отрицателно на повърхностното водно тяло.

  1. Съвместимост с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането: С реализацията на ползването няма да се нарушат обществени интереси и придобити права на други водоползватели, тъй като към настоящия момент, няма заявени и съответно представени такива.
  2. Съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателството: Язовир „Калдар” не попада в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона е защитена зона „Река Стряма“. Водовземането от язовир „Калдар” няма вероятност да окаже значително влияние върху предмета и целите на опазване за горецитираната защитена зона.
  3. Възможност за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване: Водовземането от язовир „Калдар” не засяга съществуващи съоръжения за водовземане и/или ползване.Няма възможност за съвместно използване.

            5.Налични водни ресурси по количество и качество: заявеното искане е съобразено с наличния воден ресурс.

            6.Съответствие на заявеното водно количество с целите на водовземане: заявеното водно количество за напояване и водоснабдяване е в съответствие с нормативната уредба уредби.

            7.Наличие на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване: Няма друга алтернатива за задоволяване на исканото водовземане.

            8.Изпълнение на условията на чл.156б-156ж на ЗВ:

Съгласно ПУРБ посочения обект попада в повърхностно водно тяло „Р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци“, код на водното тяло BG3MA400R214.

            Реализацията на водовземането е допустимо според утвърдения ПУРБ при спазване на мерките, касаещи водните тела и програмите за достигане, запазване и подобряване на доброто състояние на водите и няма вероятност да окаже значително въздействие върху природните местообитания и популации на видове.

Настоящата преценка е положителна и при стриктно спазване на мерките заложени в ПУРБ и въз основа на преценката предстои да се издаде разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - Язовир поземлен имот № 000120, местност „Калдар“, землище на с. Певците -Код на водно тяло BG3MA400R214 и име: р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци.

 

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

 

 

Съгласували:

Стойо Карагенски

Зам.-кмет на Община Карлово

 

Стефан Стефанов

Секретар на Община Карлово

 

Юрист:

 

Изготвил:

Милена Ковачева

н-к на отдел ПРЕ и З