Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Търгове
Търг м. Юни
10.05.2019
          О Б Щ И Н А  К А Р Л О В О
 
 
О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет Карлово с номера: № 1399/24.04.2019 г.; 1363/28.03.2019 г.; №1397/24.04.2019 г.; №1401/24.04.2019 г. и №1406/24.04.2019 г.

О
БЯВЯВА:

 

І. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за:

  1. Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.504.1677 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ ІІІ-паркинги и гаражи, кв. 26 по ЗРП на гр. Карлово, както следва:

1.1. V-та група-3 бр. гаражни петна с номера 1, 3 и 4, със застроена площ  19.2 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1344.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 134.40 лв.

1.2. VІ-та група-3 бр. гаражни петна с номера от 1, 2 и 3, със застроена площ  18.96 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1327.20 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 132.72 лв.

1.3. VІІ-ма група - 1 бр. гаражно петно с номер 1 , със застроена площ  19.2 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1344.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 134.40 лв. 

2.Построяване на едноетажна търговска сграда в строително петно № 2, със ЗП- 60 кв.м., находящо се в УПИ ХІІІ-търговска зона, кв. 44, гр. Баня.

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж– 2 940.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 294.00 лв.

  1. Построяване на едноетажна търговска сграда в строително петно № 4, със ЗП- 60 кв.м., находящо се в УПИ ХІІІ-търговска зона, кв. 44, гр. Баня.

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж– 2 940.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв., депозит за участие в търга 294.00 лв.

ІІ. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:

  1. Поземлен имот УПИ ІV-общ., кв. 27 по ЗРП на с. Христо Даново, първоначална тръжна цена 3700.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 37.00 лв.,  депозит за участие в търга в размер  370.00 лв.

ІІІ. Продажба на движими вещи чрез публичен търг с тайно наддаване на:

  1. Фуражомелка за груби фуражи ФГФ-5-/2703/, първоначална тръжна цена в размер на 500.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер 50.00 лв.
  2. Фуражомелка за груби фуражи ФГФ-5-/2704/, първоначална тръжна цена в размер на 500.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер 50.00 лв.
  3. 200 000 м. открит многожичен алуминиев проводник, тип АС, с размери на напречното сечение S -16; 25; 35 и 50 кв.мм., първоначална тръжна цена общо 2.14 лв./кг. проводник без ДДС, от които за алуминий 1.88 лв./кг., за стомана 0.26 лв./кг. , цена на тръжната документация – 323.00 лв., депозит за участие в търга в размер  3250.00 лв.
  4. 8 500 бр.осветителни тела, от които 4 400 бр. натриеви XL, 2 100 бр. РL-36,55 w и 2 000 бр. РL-18 w, първоначална тръжна цена 0,095 лв./кг. осветителни тела без ДДС за трите вида, цена на тръжната документация – 36.00 лв.,  депозит за участие в търга в размер  292.00 лв.

Условия за продажба  гореописаните вещи:

-Право да участват в търга имат фирми, които притежават разрешение за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

-След провеждане на публичния търг, се назначава комисия от кметът на Община Карлово, за предаване на проводниците и осветителните тела на купувачите с приемо-предавателен протокол, след прецизно претегляне по достигнатите на търга цени за килограм.

-При предаването на вещите се връчва на купувача сертификат за произхода, съгласно Приложение №6 към чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за  всички общински имоти от настоящата заповед, с изключение на вещите от раздел ІІІ, т. 3 и 4.

Търгът ще се проведе на 12.06.2019 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация всеки работен ден до 15.00 часа от 04.06.2019 г. до 10.06.2019 г. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 10.06.2019 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 11.06.2019 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN: BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ АД кл. Карлово.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел  „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово. 

Повторен търг за неспечелени обекти и вещи ще се проведе на 20.06.2019 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 14.06.2019 г. до 18.06.2019 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 16.00 часа на 19.06.2019 г.