Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XXI-501.134 /ПИ с ид. 36498.501.134/ в кв. 141 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.
19.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
 
№ 94-00-8884
Гр. Карлово 07.12.2018г.

 

      На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XXI-501.134 /ПИ с ид. 36498.501.134/ в кв. 141 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.

      Предложеното в част ПР предвижда изменение на УПИ XXI-501.134 /ПИ с ид. 36498.501.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, като регулационните граници преминат в съответсвие със същесътвуващите на място имотни към УПИ XXII-135,136,137 /ПИ с ид. 36498.501.137 по КККР/ и УПИ XXVII-121 /ПИ с ид. 36498.501.121 по КККР/, образува се нов  УПИ XXI-501.134 /ПИ с ид. 36498.501.134/, съгласно нанесените линии, щрихи и надписи със зелен цвят в графичната част на проекта.

Предложението в част ПЗ предвижда за новообразуваният  УПИ XXI-501.134 основно, свободно, ниско застрояване съгласно ограничителните линии на застрояване в червен пунктир и градоустройствени показатели по проект.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред Община Карлово.

         Заинтересованите собственици да носят със себе си документ за собственост.

         Техническа служба при Община Карлово работи с граждани от 8.15-12.15 часа и от 13.00-17.00 часа.

  

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА

 

АИ