Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно намерение на „А1 България“ ЕАД
18.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА:

 

      Засегнатото население за инвестиционно намерение на „А1 България“ ЕАД  за: изграждане на обект „Преустройство на съществуваща базова станция PDV0054.A001 Karavelovo с честотен обхват 900-1800MHz на „А1 България“ ЕАД  “ , местоположение: УПИ I, кв. 55 по плана на с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив.