Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно намерение на Здравка Карамфилова
15.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА:

 

       Засегнатото население за инвестиционно намерение на Здравка Карамфилова за: изграждане на обект „Жилищно строителство“ във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор
№ 36498.704.383, местн. „Ени кория“, по КККР на гр. Карлово, общ. Карлово .