Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Обявление за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XXIII-2837 /ПИ с ид. 36498.503.2837 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР// и УПИ XXIV-2838 /ПИ с ид. 36498.503.2838 по КККР/ в кв.89a по регулационния план на гр. Карлово
11.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
 
№ 94-00-9996
Гр. Карлово 17.01.2019г.
 

         На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ XXIII-2837 /ПИ с ид. 36498.503.2837 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР// и УПИ XXIV-2838 /ПИ с ид. 36498.503.2838 по КККР/ в кв.89a по регулационния план на гр. Карлово

        Предложеното в част план за регулация /ПР/ предвижда регулационната граница между УПИ XXIII-2837 и УПИ XXIV-2838 да премине в съответствие с имотната по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Калрово, като се образуват два нови  устроени поземлени имота УПИ XXIII-503.2837 и УПИ XXIV- 503.2838 в кв. 89а гр. Карлово, съгласно нанесените линии и надписи със  зелен цвят в графичната част на проекта.   

        Предложението в част план за застрояване /ПЗ/ предвижда за новообразуваният УПИ XXIII-503.2837 основно, свободно, ниско застрояване съгласно ограничителните линии на застрояване в червен пунктир и градоустройствени показатели по проект.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред Община Карлово.

         Заинтересованите собственици да носят със себе си документ за собственост.

         Техническа служба при Община Карлово работи с граждани от 8.15-12.15 часа и от 13.00-17.00 часа.

 

 

 

 

                                                                           ОТ ОБЩИНАТА

 

АИ