Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Новини
Важно съобщение за земеделски производители, които отглеждат зърнени култури
07.02.2019
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
 
    УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
   Във  връзка с приетия  Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз, (Дв.106 от 21.12.2018г.), в чл. 58н и чл. 58о са направени промени в нормативната база, касаеща мониторинга на пазара на зърно. Съгласно промените:
  1. Земеделските производители на зърно, подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец, за количество произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок:
а/ 30 септември- за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица
б/ 30 ноември-за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа.
Образец на декларацията ще бъде утвърдена с изменение на Наредба № 23/ 29.12.2015г.
2.1 Обектите за съхранение на зърно подават ежемесечно, до 3-то число на следващия месец,  декларация за налично количество зърно в тях.
 2.2 В срок до 30.03.2019г. собствениците или ползватели  на  складовете с капацитет над 50 тона да подадат декларация за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно. /по образец от Наредба № 23/ 29.12.2015г.–Приложение № 1, Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно, като прилагат нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, копие на договор за наем/. 
Информацията се отнася за обекти, които до настоящият момент не са вписани в базата данни на ОДЗ-Пловдив.
  1. Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция „Земеделие“, декларация по образец, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.
 Основни понятия и обекти, по нормативната база:
1 „Зърно“ е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, соя, и оризова арпа.
  1. Декларации за произведено количество зърно се подават от всички земеделски производители които отглеждат зърно на площ над 500 дка.
  2. Обект за съхранение на зърно е отделен склад или група складове с общ капацитет над 50 т, който се намира на един адрес или в един имот.
  3. „Предприятие за преработка на зърно“ са мелници, включително оризовите, предприятия и цехове за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивни предприятия, спиртоварни, пивоварните и предприятия за пакетиране на зърно и зърнени продукти.
 
С уважение,

Елена Димова (Директор)
Дирекция Администативно-правна финанасово-стопанска дейност и човешки ресурси
31.01.2019г. 10:15ч.
ОДЗ-Пловдив


Електронният подпис се намира в отделен файл с название signature.txt.p7s