Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно намерение на „СТАНДАРТА“ ЕООД
05.02.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА:

 

           Засегнатото население за инвестиционно намерение на „СТАНДАРТА“ ЕООД за: Регистрация на животновъден обект, съгласно чл. 137 ОТ Закона за ветеринарномедицинската дейност за свободно пасищно отглеждане на 200 бр. коне- български тежковозен кон в поземлен имот № 009015, в землището на с. Богдан, общ. Карлово .