Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно намерение на Цветана Симеонова
29.01.2019
ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА:

 

Засегнатото население за инвестиционно намерение на  Цветана Симеонова за: Изграждане на обект „Жилищно строителство  в поземлен имот с идентификатор 36498.3.485, в местността „Гъбрака“   по КККР на гр. Карлово , общ. Карлово.