Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Съобщение № 94-00-9770 / 2019 г.
28.01.2019
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
4300 гр. Карлово, ул. Петко Събев 1,   телефон: 0335 99 300
О Б Я В Л Е Н И Е
 
(№ 94-00-9770 / 2019 г.)
гр. Карлово 09.01.2019 г.

 

 

        На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и решение т. XVIII от протокол

№ 24 / 04.12.2018 г. на ОЕСУТ - Община Карлово съобщава  на заинтересованите собствениците , че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 177020, местност „Двата пътя“.село Христо Даново,  община Карлово, област Пловдив.

Проектът предвижда изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 бр. овце за месо с необходимите обслужващи помещения. Фермата ще има постоянна ограда, вход с пропусквателен пункт и дезинфекционна плошадка.  

Достъпът е осигурен от стопански път, който е в границите на регулацията.

Разположението на сградите в обособената площ за застрояване  от 2.415 дка (10 % от общо притежаваната земя) е съобразено със санитарните и противопожарни норми и изисквания.

    Проектът може да се разгледа в сградата на Общинска администрация, стая № 205 – отдел УТ и ОС.

     Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечния срок от съобщението, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на Общинската администрация.

     Заинтересованите собственици да носят със себе си документ за собственост.

                                                    

 

 

                                                                             От Общината:   .   .   .   .   .   .   .   .   .