Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
Процедура за избор на изпълнител, който да извърши отсичане на стояща дървесина на корен, чрез публичен търг с тайно наддаване
14.12.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал. 1, ал.2, и чл. 82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решение № 1159, взето  с протокол №47 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.10.2018 год.ОБЯВЯВА:

 

Процедура за избор на изпълнител, който да извърши отсичане на стояща дървесина на корен, чрез публичен търг с тайно наддаване за:

  1. Принудителна санитарна сеч на приблизително 211м3 иглолистна дървесина в имоти собственост на Община Карлово в землищата на с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан и гр. Клисура – при начална тръжна цена – 20 лв/м3 плътна дървесина без ДДС, цена на тръжна документация – 42.00лв., депозит за участие в търга в размер на 1500 лв.

ІІ. Утвърждавам: дата, място, час и сроковете за провеждане на търга; получаване и закупуване на тръжна документация; приемане на заявления за участие в търга; условията за оглед на обекта; дата, място и час за провеждане на повторен търг.

Търгът ще се проведе на 15.01.19 год.  в зала „Васил Караиванов“ в административната  сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 10.00 часа.

Всеки работен ден от 10.12.18 г. до 10.01.19  год. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.

Срок за подаване на заявления за участие в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа 10.12.18 г. до 11.01.19 год. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.

Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 10.12.18 г. до 11.01.19 г.

Повторен търг за не  спечеления обект ще се проведе на 24.01.2019 г.при същите условия.

Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 16.01.2019 г. до 23.01.19  г. от 8:30 до 15.30 часа.

Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.