Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване 10.01.2018 г.
28.11.2018
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №1161; 1164; 1162 и 1163 взети с протокол №47 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.10.2018 год.
 
О Б Я В Я В А:
 

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:

 

І.1. Имот №160015, с площ от 3,139 дка, местност  “КОПАКА”, по КВС на землище гр.Баня, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, пета категория при начална тръжна цена – 5 000,00 лв., цена на тръжната документация – 50,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  500,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.

І.2. Имот №137032, с площ от 1,079 дка, местност  “НАД СЕЛОТО”, по КВС на землище с.Христо Даново, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална тръжна цена – 768,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  76,80 лв. Час на търга - 09:15 часа.

І.3. Имот №62949.301.42, с площ от 1,083 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КРЪСТЬОВО ДЕРЕ”, на землище с.Розино, Община Карлово, по начин на трайно ползване Параграф 4, девета категория при начална тръжна цена – 1 275,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  127,50 лв. Час на търга - 09:30 часа.

І.4. Имот №62949.301.43, с площ от 0,627 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КРЪСТЬОВО ДЕРЕ”, на землище с.Розино, Община Карлово, по начин на трайно ползване Параграф 4, девета категория при начална тръжна цена – 738,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  73,80 лв. Час на търга - 09:30 часа.

 

 

Търгът ще се проведе на 10.01.2019 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.

Всеки работен ден от 03.12.2018 г. до 03.01.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.

Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 03.12.2018 г. до 04.01.2019 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.

Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 03.12.2018 г. до 04.01.2019 г.

 

Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 18.01.2019 г. при същите условия.

Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 11.01.2019 г. до 17.01.2019 г. от 8:30 до 15.30 часа.

Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.