Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Обявление № 94-00-6194 от 27.11.2018г.
27.11.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ 94-00-6194
гр. Карлово 27.11.2018г.

  

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-1014/ 26.11.2018 год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/  частично за поземлен имот /ПИ/ с ид. 36498.305.772 в м. Юртовете по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.

 

 

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА

 

АИ