Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Новини
Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов ще подпише договор в Държавен фонд земеделие за подмяна на водопроводна мрежа в населени места на територията на общината
11.10.2018

    На 12.10.2018 г. кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов ще подпише договор с Държавен фонд земеделие по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“. След подписване на договора, община Карлово ще стартира процедура за избор на изпълнител за предвидените дейности в проектите и избор на строителен надзор по Закона за обществените поръчки. След подписване на договор с избран изпълнител за строително-монтажните работи и строителен надзор, ще стартират дейностите по подмяна на водопроводната мрежа в населени места от общината.
Съществуващата водопроводна мрежа е изградена от стари етернитови тръби от преди 40-50 години, често аварира, което налага множество ремонти, засягащи инфраструктурата и създаващи неудобство на населението.
Проектите предвиждат реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в: с. Богдан – 2 943 м; с. Дъбене – 2 867 м; с. Каравелово – 2 603 м; с. Климент – 2 511 м; гр. Клисура – 1 620 м; с. Слатина – 3 467 м; с. Васил Левски – 2 159 м; с. Ведраре – 1 661 м; с. Войнягово – 2 948 м. Общата дължина на водопровода и сградните отклонения е 30 000 м.
Предвижда се:
  • Подмяна на всички сградни отклонения с цел намаляване на физическите загуби на вода;
  • Разполагане на надземни хидранти и подмяна на подземните, както и разполагането на новопроектираните пожарни хидранти на не повече от 150 м. един от друг;
  • Разполагане на спирателни кранове и обособяването на зони, позволяващи безпроблемно пожарогасене в случай на авария по водопроводната мрежа;
  • Изграждане на нов водопровод, което ще намали загубата на вода.
С реализиране на проекта се цели:
  1. Осигурени необходимите водни количества, качествена питейна вода, при поносими икономически параметри;
  2. Подобряване здравето на населението , чрез подобряване качеството на питейната вода, по-голяма продължителност на водоснабдяването;
  3. Екологичен ефект, като намалена експлоатация на водоизточниците, чрез рехабилитация на мрежата и намаляване на течовете;
  4. Подобряване в нивото на услугите – качество на водата, намаляване на аварийте и ремонтите, подобряване на ефективността на пречистването;
  5. Премахване на старите етернитови тръби;
  6. След реализирането на този етап ще се осигури безпроблемното водоподаване към абонатите.
Реализирането на проектите се предвижда да бъде през 2019 г. Паралелно с това, през следващата година ще се работи по проекта за реконструкция на пътя Войнягово – Дъбене – Климент.