Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Обявление във връзка с изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за за ПИ с ид. 36498.305.772 в м. Юртовете
09.10.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
ОБЯВЛЕНИЕ
  
№ 94-00-6194
Гр. Карлово 09.10.2018г.

 

          На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за за ПИ с ид. 36498.305.772 в м. Юртовете по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.

          Предложеното в част ПР предвижда създаване на устройство за ПИ 36498.305.772, като се образува един нов устроен поземлен имот  УПИ 305.772 Смесено жилищноп строителство и безвредно производство – изработка на надгробни плочи  в м. Юртовете по КККР на гр. Карлово, съгласно нанесените линии и надписи със син цвят в графичната част на проекта.

         Предложението в част ПЗ предвижда за новообразувания УПИ 305.772 Смесено жилищноп строителство и безвредно производство – изработка на надгробни плочи  основно, свободно, ниско застрояване съгласно ограничителните линии на застрояване в червен пунктир и градоустройствени показатели по проект.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред Община Карлово.

         Заинтересованите собственици да носят със себе си документ за собственост.

         Техническа служба при Община Карлово работи с граждани от 8.15-12.15 часа и от 13.00-17.00 часа.

 

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА     АИ