Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Обявление във връзка с изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ VI-1748 /ПИ с ид. 36498.503.1748/ в кв. 174г
09.10.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
№ 94-00-4141
Гр. Карлово 09.10.2018г.

 

          На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за УПИ VI-1748 /ПИ с ид. 36498.503.1748/ в кв. 174г по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово.

          Предложеното в част ПР предвижда изменение на междусъседската регулационна граница между УПИ VI-1748 и УПИ V-1746, като същата се измества да тангира по съществъващата на място имотна граница и УПИ VI-1748 се преотреди на УПИ VI-503.1748, жилищно строителство в кв.174Г, съгласно нанесените линии и надписи със зелен цвят в графичната част на проекта.

          Предложението в част ПЗ предвижда за новообразувания УПИ 503.1748 жилищно строителство предвижда основно, свободно, ниско застрояване съгласно ограничителните линии на застрояване в червен пунктир и градоустройствени показатели по проект.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред Община Карлово.

         Заинтересованите собственици да носят със себе си документ за собственост.

         Техническа служба при Община Карлово работи с граждани от 8.15-12.15 часа и от 13.00-17.00 часа.

 

 

 

 

                                                                            ОТ ОБЩИНАТА АИ