Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
ТЪРГ 01.11.2018г.
26.09.2018


О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка Решения № 1094; 1095 и 1096, взети с протокол №43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.08.2018 год.
 
О Б Я В Я В А:
 
І. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот №145008, с площ от 1,380 дка, местност “ГОРЕН КОШЕЛАН” по КВС на с.Розино, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална тръжна наемна цена 43,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 43,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.2. Имот №145014, с площ от 0,794 дка, местност “ГОРЕН КОШЕЛАН” по КВС на с.Розино, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална тръжна наемна цена 25,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 25,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.3. Имот №024114, с площ от 4,292 дка, местност “ЧУКУРЛАН” по КВС на с.Васил Левски, Община Карлово, по начин на трайно ползване овощна градина, шеста категория при начална тръжна наемна цена 64,00 лв. годишно без ДДС*, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 стопански години в размер на 64,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.
 
*Върху наемната цена не се начислява ДДС.
 
Търгът ще се проведе на 01.11.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 26.09.2018 г. до 26.10.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 26.09.2018 г. до 29.10.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 26.09.2018 г. до 29.10.2018 г.
 
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 12.11.2018 г. при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 02.11.2018 г. до 09.11.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.