Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
ТЪРГ 01.11.2018г. - ЯЗОВИРИ НАЕМ
26.09.2018


О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №1091; 1092 и 1093, взети с протокол №43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.08.2018 год.
 
О Б Я В Я В А:
 
Процедура за Избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоставяне под наем с публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот с №010001, с площ от 93,870 дка, местност “ЧАВГА ДЕРЕ” по КВС на с.Горни Домлян, Община Карлово, по начин на трайно ползване язовир, при начална тръжна наемна цена – 2 040,00 лв. годишно без ДДС, цена на тръжната документация – 204,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 10 години в размер на  2 040,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот с №000584, с площ от 97,697 дка, местност “БАЛЪК СЪР” по КВС на с.Климент, Община Карлово, по начин на трайно ползване язовир, при начална тръжна наемна цена – 1 990,00 лв. годишно без ДДС, цена на тръжната документация – 199,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 10 години в размер на  1 990,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот с №077002, с площ от 11,233 дка, местност “КОРУ ДЕРЕ” по КВС на с.Московец, Община Карлово, по начин на трайно ползване язовир, при начална тръжна наемна цена – 240,00 лв. годишно без ДДС, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга за срока на наемане от 5 години в размер на  240,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
 
*Върху наемната цена се начислява ДДС.
 
Търгът ще се проведе на 01.11.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 26.09.2018 г. до 26.10.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 26.09.2018 г. до 29.10.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 26.09.2018 г. до 29.10.2018 г.
 
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 12.11.2018 г. при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 02.11.2018 г. до 09.11.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.