Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
ТЪРГ 30.10.2018 г. - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
26.09.2018

О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №1105; 1106; 1107 и 1108 взети с протокол №43 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.08.2018 год.
 
О Б Я В Я В А:
 
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:
 
І.1. Имот №173064, с площ от 0,853 дка, местност  “ЧЕРВЕНА ГЛИНА”, по КВС на землище с.Христо Даново, Община Карлово, по начин на трайно ползване нива, седма категория при начална тръжна цена – 1 100,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  110,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот №24241.377.95, с площ от 0,555 дка, по План на новообразувани имоти за местност “БАЛЬОВИЦА”, на землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, девета категория при начална тръжна цена – 860,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  86,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот №24241.377.113, с площ от 0,889 дка, по План на новообразувани имоти за местност “БАЛЬОВИЦА”, на землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, девета категория при начална тръжна цена – 1 378,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  137,80 лв. Час на търга - 09:30 часа.
І.4. Имот №24241.377.128, с площ от 0,843 дка, по План на новообразувани имоти за местност “БАЛЬОВИЦА”, на землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, девета категория при начална тръжна цена – 1 306,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  130,60 лв. Час на търга - 09:45 часа.
 
Търгът ще се проведе на 30.10.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 26.09.2018 г. до 26.10.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 26.09.2018 г. до 29.10.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 26.09.2018 г. до 29.10.2018 г.
 
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 07.11.2018 г. при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 31.10.2018 г. до 06.11.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.