Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
ТЪРГ - 30.10.2018г.
20.09.2018
                 
 
 
 
 
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
О Б Я В Я В А
 
На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет с номера: №1079/30.08.2018 г.; 1080/ 30.08.2018 г; 980/26.04.2018 г. във връзка с 1302/28.11.2013 г.; 1083/30.08.32018 г. във връзка с 673/19.12.2002 г; 1085/ 30.08.2018 г.; 1084/30.08.2018 г., 1086/30.08.2018 г.; 1087/30.08.2018 г.,  нареждам:  
                          
І.Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
  1. Помещение – книжарница, с площ 9 кв.м., находящо се в сграда №1 с идентификатор 36498.501.694.1 по КККР-Карлово, съответстваща на сграда - училище, находяща се в урегулиран поземлен имот І -у-ще, кв. 17 по застроитлен и регулационен план на гр. Карлово.Месечен наем в размер на 54.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 64.80 лв., депозит за участие в търга в размер на 162.00  лв.  
  2. Работилница за стопанска дейност, с площ 124 кв.м., находяща се в двора на бившето СПТУ по облекло, построена в УПИ VІ-мемориален комплекс, кв. 99, гр. Калофер.
Месечен наем в размер на 170.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 204.00 лв., депозит за участие в търга в размер на   510.00  лв.  
 
ІІ. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за:
  1. Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.503.2005 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ VІІ-групово жилищно строителство, кв. 103, ул. “Дъбенско шосе” по ЗРП на гр. Карлово, както следва:
1.1. ІІІ-та група-6 бр. гаражни петна с номера от  7, 8, 12, 13, 21 и 22  със застроена площ  22.20 кв.м.;
            1.2. ІV-та група-2 бр. гаражни петна с номера от  6 и 7  със застроена площ  22.20 кв.м.;
Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1332.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация -36.00 лв., депозит за участие в търга -133.20 лв.
  1. Построяване на гараж №22 в урегулиран поземлен имот І - жил. стр., кв.7“А”, по плана на гр. Баня, съгласно схема, със застроена площ 21 кв.м.
Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 651.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв. , депозит за участие в търга - 65.10 лв.
В търга за учредяване право на строеж за построяване на гаражи нямат право да участват лица, построили гаражи върху общинска земя и променили функцията им.
 
ІІІ. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
  1. Поземлен имот с идентификатор 36498.504.2399 с площ 574 кв.м. и находящите се в него сгради, както следва: сграда с идентификатор 36498.504.2399.1 със застроена площ - 54 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда –еднофамилна; сграда с идентификатор 36498.504.2399.2 със застроена площ - 52 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда –еднофамилна и сграда с идентификатор 36498.504.2399.3 със застроена площ - 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, полумасивна конструкция по КККР - Карлово, идентичен с УПИ ХІІ - 2399, кв. 28  по ЗРП на гр. Карлово, първоначална обща тръжна цена 39 600.00 лв., включваща  земя – 25 700.00 лв. без ДДС и сгради – общо 13 900.00 лв. без ДДС., цена на тръжната документация – 396.00 лв.,  депозит за участие в търга в размер   3 960.00 лв.
  2. Поземлен имот с идентификатор 36498.504.1688, с площ 335 кв.м., по КККР- Карлово, ул. „Република” №9, идентичен с УПИ І-жил. стр., кв. 25 б , по ЗРП на гр. Карлово, първоначална тръжна цена 9 980.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 99.80 лв.,  депозит за участие в търга в размер  998.00 лв.
  3. УПИ VІІ-260, кв. 66, гр. Баня, с площ 550 кв.м., първоначална тръжна цена 5 540.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 55.40 лв., депозит за участие в търга в размер   554.00 лв.
  4. УПИ І-461, кв. 25, с. Христо Даново, с площ 590 кв.м., първоначална тръжна цена  3 220.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36.00 лв.,  депозит за участие в търга в размер   322.00 лв.
Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за всички общински имоти, с изключение на учреденото право на строеж, описано в раздел ІІ и сградите, описани в раздел ІІІ, т. 1 от настоящата обява.
Търгът ще се проведе на  30.10.2018 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.
 Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация  всеки работен ден до 15.00 часа от 22.10.2018 г. до 26.10.2018 г.  Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 26.10.2018 г.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 29.10.2018 г.
Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN: BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ  АД  кл. Карлово.
За справка тел. 0335/54 577 - Отдел  „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово.
Повторен търг за неспечелени обекти ще се проведе на 13.11.2018 г. от 14.00 часа при същите условия.
Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 31.10.2018 г. до 09.11.2018 г.
Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 16.00 часа на 12.11.2018 г.