Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНЮШНА ЗА 100 БРОЯ КОНЕ В С. РОЗИНО, МЕСТНОСТ :ТЕПЕ ДЕБИ"
18.09.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
 
УВЕДОМЯВА: 

        Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Хаваж Хусейнович Митюнин – управител на “Център Регион Груп” ЕООД  за следното инвестиционно предложение “Конюшна за 100 /сто/ броя коне”, в ПИ № 300006, местност “Тепе деби” в землището  на с. Розино, общ. Карлово.