Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП за Главен горски път на ГСУ Каравелово
10.08.2018

Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект: Главен горски път на ГСУ Каравелово, участък с.Каравелово-м.”Малък Богдан” от км.19+031 до км 21+169/ново трасе/ по КВС на с. Каравелово, общ. Карлово.

Подробния устройствен план – парцеларен план предвижда ново трасе на Главен горски път на ГСУ Каравелово, участък с.Каравелово-м.”Малък Богдан”  от км.19+031 до км 21+169/ново трасе/, землище с. Каравелово,  което да премине през имот 000651-горско стопанство- собственост на МЗГ-НУГ; имот 000924- горски път - собственост на МЗГ-НУГ ; имот 000981- горско стопанство - собственост на МЗГ-НУГ; имот 000984- горско стопанство- собственост на МЗГ-НУГ; имот 000985-пасища,мери- собственост на МЗГ-ДЛ и имот 000996- горско стопанство- собственост на МЗГ-НУГ .

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Карлово.