Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен ПУП-ПП за имот УПИ 030159
10.08.2018

Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП / за елементи на техническата инфраструктура за обект:“Трасе на подземна кабелна линия СН 20кV, трасе на водопровод питейна вода ф90 и транспортен достъп за захранване на УПИ 030159-за производствена и складова дейност в м.”До стопанския двор” по КВС , землище с.Каравелово.

Подробния устройствен план предвижда  трасето на ел. кабел СН 20кV да мине в рамките на общински местен път №000813-публична общинска собственост за захранване на УПИ 030159-за производствена и складова дейност в м.”До стопанския двор”, землище с. Каравелово, съобразно графичната част на проекта.

Подробния устройствен план предвижда  трасето на водопровод за питейна вода ф90 да мине по местен път №000813-публична общинска собственост до сервитута на кабел СН 20кV за захранване на УПИ 030159-за производствена и складова дейност в м.”До стопанския двор”, землище с. Каравелово, съобразно графичната част на проекта, като се свързва със съществуващ водопровод по уличната регулация на селото.

Подробния устройствен план предвижда  уширение което зясяга ПИ №000813 за осигуряване на транспортен достъп до УПИ 030159-за производствена и складова дейност в м.”До стопанския двор”, землище с. Каравелово, изцяло в сервитута на местен път №000813-публична общинска собственост и продължава до имота на собственика.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Карлово.