Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от управителя на “Шаката-76” ЕООД
10.08.2018
ОБЩИНА КАРЛОВО
 ОБЯВЯВА

              Открит обществен достъп до  информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение от Румен Димитров Диммитров – управител на “Шаката-76” ЕООД , със седалище и адрес на управление с. Христо Даново, общ. Карлово, ул. “Извън регулация” № 8,  за изграждане на обект “АВТОСЕРВИЗ И ПУНКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ И РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/” в поземлен имот с № 069025 , местност “Текийско” по КВС на с. Кърнаре, общ. Карлово.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 10.08.2018 г. до 23.08.2018 г. в сградата на Община Карлово, отдел "ПРЕ и З”, от  8,15 до 17,00 часа,   тел: 0335 54 589.