Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Обявления
Публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Карлово
03.08.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Кметът на Община Карлово кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, да участвате в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАРЛОВО, с който ще се рефинансират поетите дългосрочни дългове по сключени договори с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД с № № 596/18.02.2014 г., 753/25.05.2015 г., 777/29.07.2015 г., и ще се финансират нови обекти от инвестиционната програма на общината и проекти за програмен период 2014-2020 г., съгласно Приложение 1.

Във връзка с гореизложеното предлагаме за обсъждане следните параметри на проекта за поемане на общински дълг:

 1. Максимален размер на дълга – 1 225 069,79 лв. (един милион двеста и шестнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева и четирдесет и осем стотинки)
 2. Валута на дълга – лева (BGN)
 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 4. Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – до 123 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
 • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 1. Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Карлово, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Карлово по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

На основание чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Карлово - отпускане на дългосрочният банков кредит да се отрази в бюджета на Общината за 2018 г., както следва:

  1. Увеличава стойността на & 83-72 "Получени дългосрочни заеми от други лица в страната" с 550 000 /петстотин и петдесет хиляди/ лева;
  2. Намаляване стойността на & 62-02 "Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС" с 550 000 /петстотин и петдесет хиляди/ лева.

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.08.2018 година от 16:30 часа в сградата на Община Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, зала „Васил Караиванов“.

Материали за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Карлово - www.karlovo.bg, както и на таблото в сградата на Общинска администрация Карлово.

Приложения: