Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
ОВОС и ЕО
Инвестиционно предложение от Донка Михайлова
30.07.2018
 
 О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)
 
Донка Михайлова
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за строителство на: „ Жилищно строителство и обществено обслужваща дейност-магазин за промишлени стоки“ в поземлен имот  с идентификатор 36498.57.11, с площ 2,226 дка в местност „Чакъла“  по КККР на гр. Карлово.

Лице за контакти от страна на Възложителя:  Малин Калиников

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. „Петко събев“  № 1.

 Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Природни ресурси, екология и земеделие“, Община Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, обл. Пловдив.