Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти
“ ЦВЕТОВЕТЕ НА НАДЕЖДАТА“ ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА КАРЛОВО“ Проект BG05M2OP001-3.002-0350-C01
18.07.2018
8:15-12:15/ 13:00-17:00