Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Правилник
ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА – КАРЛОВО
18.01.2012

 

             (2) Общинска библиотека – Карлово оказва съдействие на Общинската администрация при осъществяване на държавната и местна политика в областта на библиотечно-информационната дейност.

 

             (3) Общинска библиотека - Карлово осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до информацията. Тя съдейства за изграждането на гражданско и информационно общество.

 

             (4)Общинска библиотека - Карлово е част от националната мрежа на обществените библиотеки в страната.

 

Чл.4. Общинска библиотека – Карлово е самостоятелно юридическо лице със собствен бюджет, официално наименование и собствен кръгъл печат.            

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

 

Чл.5. Общинска библиотека – Карлово е основната общодостъпна библиотека и книгохранилище в общината, архив на краеведската литература и местния печат, център на библиотечно и информационно обслужване, като осигурява равен и свободен достъп до документи и информация на всички граждани, без дискриминация по отношение на етническа принадлежност, пол, възраст, произход, религия, образование, убеждения, лично и обществено положение или по каквато и да е друга причина.

 

Чл.6. В изпълнение на тези свои функции Общинска библиотека – Карлово извършва следните дейности:

 

(1) Формира и предоставя за обществено ползване универсален библиотечен фонд и бази данни, както и непубликувани документи в съответствие с демографския и социално-икономически профил на Община Карлово.

 

 1. (2)Библиотечният фонд се комплектува чрез покупка, абонамент и лицензиран достъп до външни бази данни /БД/, дарения, обмен и дигитализиране на документи.
 2. (3)Библиотеката обработва библиотечния си фонд съгласно Универсалната десетична   класификация /УДК/ за обществените библиотеки в страната, като го разкрива чрез система от каталози и картотеки.

 

(4) Библиотеката предоставя основни и специализирани библиотечни услуги.

 

Основни библиотечни услуги са:

 

1. ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;

 

2. предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;

 

3. достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

 

Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

 

Специализираните библиотечни услуги, съгласно чл.52 ал.1 на ЗОБ    са:

 

      1.   предоставяне на писмена библиографска информация;

 

     2.   предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;

 

 1. 3. доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;

 

     4.   достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;

 

 1. 5. копиране на библиотечни документи;
 2. 6. публикуване на издания.

 

               Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно.

 

 1. (5)Библиотечни услуги за библиотечни колекции, които съдържат културни ценности, се предоставят в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.
 2. (6)Библиотеката осъществява библиотечно-информационно обслужване на ползвателите ; предоставя за ползване различни по вид и тип библиотечни документи, бази данни и електронни ресурси във всички звена за обслужване.
  1. (7)Библиотеката осигурява документи и от други библиотеки от страната и чужбина съгласно Кодекс на специализираната услуга междубиблиотечно заемане.
  2. (8)Опазването на библиотечния фонд е задължение на всички лица, които при и по повод на дейността си, имат достъп до него, както и на всички ползватели. Нарушителите носят отговорност според действащото в страната законодателство.
  3. (9)Библиотеката създава оптимални условия за предоставяне на библиотечни услуги на хора с увреждания, учащи се и социално слаби граждани съгласно правилата за обслужване на ползвателите й.
  4. (10)Библиотеката инициира и провежда културно-образователни публични прояви, свързани с основните функции и задачи.
  5. (11)Библиотеката извършва краеведска дейност, поддържа архив на местния печат и дигитализира най-ценното от културното наследство.
  6. (12)Библиотеката може да създава филиали, както и да организира подвижни форми за осигуряване на по-добро библиотечно-информационно обслужване на гражданите.
  7. (13)Библиотеката осъществява политика по обучение и развитие на своя персонал.
  8. (14)Участва в национални и регионални автоматизирани мрежи.
  9. (15)Разработва и участва в проекти и програми, както и осъществява различни видове връзки на договорна основа.
  10. (16)Библиотеката участва в професионални обединения в и извън страната. Библиотечните специалисти могат да създават и други професионални структури вътре в библиотеката, в съответствие с действащото законодателство в страната.

 

ІІІ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.7. (1)Библиотеката се управлява от Директор, назначен от Кмета на Общината въз основа на конкурс, съгласно Кодекс на труда и ЗОБ.

 

         (2)Правата и задълженията на Директора се регламентират с длъжностна характеристика, утвърдена от Кмета на общината.

 

Чл.8. При осъществяване на дейността си Директорът е подпомага от Обществен съвет.

 

Чл.9. (1)Основно структурно подразделение на библиотеката е отделът, който се ръководи от завеждащ.

 

         (2) Завеждащ отдела се определя с вътрешна заповед на Директора и има разпоредителни, организационни и координационни функции. Има право на заповеди и разпореждания към останалите библиотекари, във връзка с организиране дейността на отдела.

 

         (3) Завеждащ отдела се назначава и освобождава от Директора на библиотеката. Чл.10. В структурата на отделите могат да се създават сектори.

 

Чл.11. (1)Библиотечните специалисти в библиотеката се назначават след провеждане на конкурс.

 

          (2) Правата и задълженията на всички библиотечни специалисти в библиотеката се регламентират с длъжностни характеристики, утвърдени от Директора на библиотеката.

 

Чл.12. Общинска библиотека – Карлово има следната структура:

 

          Директор

 

           Отдел „Комплектуване и обработка”

 

           Отдел „Обслужване на възрастни потребители” /Отдел възрастни/

 

           Отдел „Обслужване на потребители под 14-годишна възраст”

 

                       /Детски отдел/

 

           Отдел „Изкуство”

 

           Отдел „Справочно-библиографско и информационно

 

                       обслужване. Периодика”

 

           Филиал

 

Чл.13. Структурата на библиотеката се одобрява от Кмета на Общината.

 

Чл.14. Към библиотеката се създават съвещателни органи, съставът на които се определя със заповед на Директора:

 

 1. 1.Библиотечен дирекционен съвет – съвещателен орган, подпомагащ директора в неговите административни и организационни функции.
 2. 2.Съвет по комплектуване – съвещателен орган на ръководството на библиотеката, относно формирането и организацията на библиотечните фондове.
 3. 3.Други - с временен или постоянен статут, до преустановяването им със заповед на Директора.

 

Чл.15. Съгласно Закона за обществените библиотеки, глава четвърта, чл. 49, към Общински съвет – Карлово функционира общинска комисия за развитие на библиотечно–информационното обслужване на гражданите.

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.16. Библиотеката се финансира от бюджета на Община Карлово.

 

Чл.17.(1) Общинската библиотека с решение на Общинския съвет може да набира приходи и от:

 

1.такси;

 

2. глоби;

 

           3. сключени договори за проекти и програми;

 

           4. международни фондове и програми;

 

           5. дарения и завещания;

 

          6. реализирани специализирани библиотечни услуги по чл. 52, ал. 1, т. 6;

 

           7. други източници, установени със закон или с друг нормативен акт.

 

(2) Допълнителните средства се разходват за финансиране дейността на библиотеката, включително за:

 

     1. внедряване на нови технологии и създаване и поддържане на

 

               автоматизирана библиотечно-информационна мрежа;

 

           2. развитие на библиотечните колекции;

 

     3. научноизследователски проекти и програми;

 

     4. непрекъснато професионално образование на библиотечните

 

         специалисти;

 

   5. дигитализация на културното наследство.

 

Чл.18. Размерът на сумите от специализираните библиотечни услуги по смисъла на чл.6, ал.4 от настоящия Правилник, се регламентира в Списък на услугите и Ценоразпис на платените услуги, съгласувани с тарифа на Министерския съвет и утвърдени от Общинския съвет. Те са неразделна част от Правилата за обслужване на ползвателите в библиотеката.

 

V. ИМУЩЕСТВО

 

Чл.19. Библиотеката стопанисва движимо имущество: библиотечен фонд, дълготрайни материални, нематериални и краткотрайни активи и недвижимо имущество: сграда, които са общинска собственост.

 

Чл.20. Отговорност за стопанисването на имуществото носят всички служители на библиотеката. Степента на отговорност се определя от длъжностните характеристики.

 

Чл.21. Съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата. Дейностите с културни ценности от библиотечния фонд се извършват при условията и по реда на Закона за културното наследство.

 

Чл.22. Община Карлово полага грижи за опазването на библиотечния фонд, като осигурява условия за обновяването му и предоставя сграда със съвременно оборудване.

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящият Правилник е разработен въз основа на Закона за обществените библиотеки и Закона за закрила и развитие на културата.

 

§2. Правилникът влиза в сила след съгласуването му с Кмета на Община Карлово и приемането му от Общинския съвет.

 

§3. На основата на този Правилник се изработват следните вътрешни нормативни актове, които след съгласуване с Кмета се приемат с акт на Общинския съвет:

 

1.   Правилник за вътрешния ред

 

 1. 2. Структура на библиотеката
 2. 3. Правила за обслужване на ползвателите
 3. 4. Правилник на Обществен съвет към библиотеката
 4. 5. Щатно разпределение на длъжностите в библиотеката
 5. 6.Списък на услугите
 6. 7.Ценоразпис на платените услуги
 7. 8.Счетоводна политика
 8. 9.Вътрешни правила за организация на работната заплата
 9. 10.Етичен кодекс
 10. 11.Процедури за:

 

а) Делегиране на правомощия в библиотеката;

 

б) Извършване на разходи по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/

 

в) Извършване на разходи за външни услуги

 

г) Сключване на договори за ползване на външни услуги, строителство и доставки извън обхвата на ЗОП;

 

Настоящият Правилник на Общинска библиотека – Карлово е утвърден от Общински съвет и влиза в сила от...............01.2012 година.

 

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА – КАРЛОВО

 

 

 

             / на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки/

 

 

 

     1. Компютърна разпечатка формат А4 на страница                -0.20лв.

 

     2. Сканиране на библиотечен материал формат А4– 1 стр.   -0.20лв.

 

           -сканиране на илюстрации формат А4 – 1 стр                      -0.50лв.                                    

 

     3. Ксерокопие формат А4        

 

           - едностранно                                                                       -0.10лв.

 

           - двустранно                                                                               -0.15лв.

 

           - предоставяне на копие върху хартиен или

 

             електронен носител на стари и ценни издания                   -0.50лв.

 

                                                                               за 1 страница или 1 кадър

 

   4. Междубиблиотечно заемане

 

         - съгласно тарифата на библиотеката-доставчик

 

             и пощенските разходи в двете посоки + такса МБЗ           -3.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размерът на таксите в настоящия ценоразпис е в сила до настъпване на промяна в цената на някои специализирани библиотечни услуги.

 

Настоящият ценоразпис е утвърден от Общински съвет – Карлово и влиза в сила от ........ ......2012 година.