Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Конкурси
Провеждане на процудура по дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище"
15.05.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0026-С01 „Да продължим доброто дело“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище - Лятно училище 2" за следните длъжности:

1. "Педагог" - 1 бр.
2. Медиатор - 1 бр

Заповед може да изтеглите от ТУК
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
Окончателен протокол