Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
Търг 2 03.07.2018 г.
30.05.2018
 

О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №985; 986 и 987, взети с протокол №37 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.04.2018 год.
О Б Я В Я В А:
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот №032160, с площ от 1,264 дка, местност “ГРОБЪТ”, по КВС на землище гр.Калофер, Община Карлово, по начин на трайно ползване изоставена нива, девета категория при начална тръжна цена – 560,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 56,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
І.2. Имот №000647, с площ от 0,834 дка, по КВС на землище с.Пролом, Община Карлово, по начин на трайно ползване др.жил.терен, девета категория при начална тръжна цена – 440,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 44,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.3. Имот №000479, с площ от 3,000 дка, местност “МЕРАТА”, по КВС на землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване др.посевна площ, пета категория при начална тръжна цена – 1 530,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 153,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
*Върху цената не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 03.07.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 30.05.2018 г. до 30.06.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 30.05.2018 г. до 02.07.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметкаBG54FINV91503316025343, BICFINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 30.05.2018 г. до 02.07.2018 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 11.07.2018 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 04.07.2018 г. до 10.07.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.