Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Харесва ли Ви новата визия на сайта на община Карлово?
Търгове
ТЪРГ - 29.05.2018 г.
25.04.2018
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №946; 947; 948; 949; 950; 951; 952; 953 и 954, взети с протокол №35 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.03.2018 год.
О Б Я В Я В А:
Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот №24241.381.45, с площ от 0,662 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 340,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 34,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот №24241.381.46, с площ от 0,784 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 400,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 40,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот №24241.381.47, с площ от 0,683 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 350,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 35,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
І.4. Имот №24241.381.48, с площ от 0,709 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 360,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 36,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.5. Имот №24241.381.49, с площ от 0,371 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 190,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 19,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.6. Имот №24241.381.50, с площ от 1,058 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване овощни насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 540,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 54,00 лв. Час на търга - 10:15 часа.
І.7. Имот №24241.381.52, с площ от 0,796 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 410,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 41,00 лв. Час на търга - 10:30 часа.
І.8. Имот №24241.381.53, с площ от 1,858 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 950,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 95,00 лв. Час на търга - 10:45 часа.
І.9. Имот №24241.381.54, с площ от 0,805 дка, по План на новообразувани имоти за местност “КОННИКА”, землище с.Дъбене, Община Карлово, по начин на трайно ползване лозови насаждения /нетерасирани/, пета категория при начална тръжна цена – 410,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 41,00 лв. Час на търга - 11:00 часа.
*Върху цената не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 29.05.2018 г. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 25.04.2018 г. до 25.05.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 25.04.2018 г. до 28.05.2018 г. Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметкаBG54FINV91503316025343, BICFINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 25.04.2018 г. до 28.05.2018 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 06.06.2018 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 30.05.2018 г. до 05.06.2018 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.