Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Посещения
Искане за издаване на документи Посещения: 1601
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка Посещения: 2740
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Посещения: 1902
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Посещения: 1283
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71,т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Посещения: 2006
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.65 от ЗМДТ за определяне на ТБО според количеството битови отпадъци Посещения: 1747
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство Посещения: 1122
Декларации за закриване на МПС Посещения: 3074
Заявление за облекчение за основно жилище Посещения: 3193
Заявление за закриване на партида Посещения: 3305
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Посещения: 1702
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Посещения: 3102
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Посещения: 2251
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Посещения: 1678
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил Посещения: 1873
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Посещения: 2557
Заявление за закриване на ползвател по партида Посещения: 2578
Искане за прихващане и възстановяване Посещения: 2726