Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Посещения
Искане за издаване на документи Посещения: 1048
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка Посещения: 2081
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Посещения: 1488
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Посещения: 875
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71,т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Посещения: 1319
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.65 от ЗМДТ за определяне на ТБО според количеството битови отпадъци Посещения: 1244
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство Посещения: 725
Декларации за закриване на МПС Посещения: 2501
Заявление за облекчение за основно жилище Посещения: 2579
Заявление за закриване на партида Посещения: 2662
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Посещения: 1301
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Посещения: 2617
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Посещения: 1735
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Посещения: 1357
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил Посещения: 1540
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Посещения: 2115
Заявление за закриване на ползвател по партида Посещения: 2063
Искане за прихващане и възстановяване Посещения: 2193