Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения №№668; 669 и 678 взети с протокол №25 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.07.2017 год.
О Б Я В Я В А:
І.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на:
І.1. Имот с идентификатор 36498.706.1677, с площ от 0,408 дка, местност  “МОГИЛАТА”  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Карлово, Община Карлово, по начин на трайно ползване друг вид нива, шеста категория при начална тръжна цена – 1 800,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  180,00 лв. Час на търга - 09:00 часа.
І.2. Имот №005005, с площ от 2,637 дка, местност  “НАД СЕЛОТО”  по Картата на възстановената собственост на с.Горни Домлян, Община Карлово, по начин на трайно изоставена ливада, шеста категория при начална тръжна цена – 2 480,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  248,00 лв. Час на търга - 09:15 часа.
І.3. Имот №074019, с площ от 0,450 дка, местност  “АВЛ. ТОПЛА”  по Картата на възстановената собственост на с.Кърнаре, Община Карлово, по начин на трайно индустриална култура, пета категория при начална тръжна цена – 900,00 лв., цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  900,00 лв. Час на търга - 09:30 часа.
*Върху цената не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 18.10.2017 год. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 13.09.2017 г. до 12.10.2017 год. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 13.09.2017 г. до 13.10.2017 год.
Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 13.09.2017 г. до 13.10.2017 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 27.10.2017 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 19.10.2017 год. до 26.10.2017 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.