Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
О Б Я В Я В А
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.1, ал.2 и чл.82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения 671; 672; 673; 674; 675; 676 и 677 взети с протокол №25 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.07.2017 год.
О Б Я В Я В А:
 
І.Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:
І.1.Специален автомобил, сметосъберач, марка “Мерцедес”, модел – 2628Л ЕКОНИК, рама №WDB9576541Z931932, двигател №90695200212626 с рег.№ РВ4045РР - дизел, цвят – оранжев, собственост на община Карлово при начална тръжна цена – 18 500,00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 185,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  1 850,00 лв. Час на търга - 09:45 часа.
І.2.Специален автомобил, сметосъберач, марка “Мерцедес”, модел – 914, рама №  WDB67404415968788, двигател №35690110281925, с рег.№ РВ0827АК - дизел, цвят – оранжев/сив, собственост на община Карлово при начална тръжна цена – 9 700,00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 97,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  970,00 лв. Час на търга - 10:00 часа.
І.3.Специален автомобил, сметосъберач, марка “ДАФ АЕ”, модел – 75.240 АТИ, рама №XLRAG75RC0E436462, двигател №RS408LR10098, с рег.№ РВ6344BC - дизел, цвят – син/оранжев, собственост на община Карлово при начална тръжна цена – 15 900,00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 159,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  1590,00 лв. Час на търга – 10:15 часа.
І.4.Специален автомобил, сметосъберач, марка “Мерцедес”, модел – 1213D, рама №38106025064968, двигател №35394420613547 с рег.№ РВ9649ХМ - дизел, цвят – оранжев, собственост на община Карлово при начална тръжна цена – 5 400,00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 54,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  540,00 лв. Час на търга - 10:30 часа.
І.5.Специален автомобил, мултифункционална машина, марка “НАКО CITYMASTER 2000”, рама №WMU2X56E47WL00135 с рег.№ РВ09329 - дизел, цвят – сив металик, собственост на община Карлово при начална тръжна цена – 490,00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 49,00 лв. Час на търга - 10:45 часа.
І.6.Специален автомобил, сметосъберач, марка “МАН Ф” модел – 2002, рама №WMAT38ZZZYM296939, двигател №D286637693809B с рег.№ РВ4046РР - дизел, цвят – оранжев, собственост на община Карлово при начална тръжна цена – 17 700,00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 177,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  1770,00 лв. Час на търга - 11:00 часа.
І.7.Специален автомобил, сметосъберач, марка “МАН”, модел – 17.232 с рама № WMAM052750M126724, двигател №17863945095311 с рег. № РВ2008BM - дизел, цвят – бял, собственост на община Карлово при начална тръжна цена – 5 000,00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 50,00 лв., депозит за участие в търга в размер на  500,00 лв. Час на търга - 11:15 часа.
*Върху цената не се начислява ДДС.
Търгът ще се проведе на 18.10.2017 год. в зала “Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1.
Всеки работен ден от 13.09.2017 г. до 12.10.2017 год. от 8:30 до 15.30 часа от Информационен център при Общинска администрация Карлово – гише №1, може да бъде получена тръжна документация срещу представена фактура за закупуване на същата, издадена от приходна каса.
Срок за подаване на заявления за участие  в първия търгвсеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа от 13.09.2017 г. до 13.10.2017 год.
Депозитът за участие се внася в приходната каса на Общината или по набирателна сметка BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД- КЛОН КАРЛОВО.
Огледът на обекта се извършва всеки работен ден от 8:30 до 15.30 часа  от 13.09.2017 г. до 13.10.2017 г.
Повторен търг за неспечеления обект ще се проведе на 27.10.2017 г.при същите условия.
Закупуване на тръжна документация и краен срок за приемане на заявления за участие в повторния търг – от 19.10.2017 год. до 26.10.2017 г. от 8:30 до 15.30 часа.
Телефони за контакти: 0335/54-520 – Информационен център при Общинска администрация Карлово; 0335/54-589 – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” при Община Карлово.