Община Карлово

Официален сайт

                                                                           
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О
 
О Б Я В Я В А
На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет с номера: №,№729, 758, 693, 692, 757, 802, 759, 804 и 803 нареждам:
                   
І.Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. Общински самостоятелен обект с идентификатор 36498.502.345.58.2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 36498.502.345 по КККР-Карлово, с площ 45 кв.м, за срок от 10 години, идентичен с Ателие №15, в урегулиран поземлен имот І- пазар, кв.77, гр. Карлово. Месечен наем в размер на 180.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 259.20 лв. с ДДС, депозит за участие в търга в размер на   540.00  лв.

2.Сграда – ракиджийница с пл. №137 /сто тридесет и седем/,полумасивна конструкция, със застроена площ 72 /седемдесет и два/ кв.м., разположена в улично уширение с о.т. 15 /петнадесет/ -о.т. 16 /шестнадесет/, кв.15 /петнадесет/ по плана на с. Соколица, за срок от 10 години, годишен наем 325.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 39.00 лв., депозит за участие в търга в размер на   325.00  лв. без ДДС.

ІІ. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно наддаване за:

1. Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.504.1677 по КККР-Карлово, съответстващ  УПИ ІІІ-паркинги и гаражи, кв. 26 по ЗРП на гр. Карлово, както следва:

1.1.V-та група-3 бр. гаражни петна с номера  1,3 и 4  със застроена площ  19.2 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1344.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга 134.40 лв.

1.2.VІ-та група-4 бр. гаражни петна с номера от 1, 2, 3 и 6  със застроена площ  18.96 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1327.20 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга 132.72 лв.

1.3.VІІ-ма група - 2 бр. гаражни петна с номера от 1 и 2, със застроена площ  19.2 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1344.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга 134.40 лв. 

2. Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.503.2005 по КККР-Карлово, съответстващ  УПИ VІІ-групово жилищно строителство, кв. 103, ул. “Дъбенско шосе” по ЗРП на гр. Карлово, както следва:

2.1.ІІІ-та група-15 бр. гаражни петна с номера от 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и  24  със застроена площ  22.20 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1332.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга 133.20 лв.

2.2.ІV-та група-2 бр. гаражни петна с номера от 5 и 6 със застроена  площ  22.20 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1332.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга 133.20 лв.

3. Построяване на гараж №2 в урегулиран поземлен имот І /едно/- жил. стр., кв.7 “а”, по плана на гр. Баня, съгласно схема, със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв.м.

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 630.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация 36.00 лв. с ДДС, депозит за участие в търга 63.00 лв.

В търга за учредяване право на строеж за построяване на гаражи нямат право да участват лица, построили гаражи върху общинска земя и променили функцията им.

ІІІ. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. УПИ ХХІІ /двадесет и две/-поликлиника, с площ 1568 /хиляда петстотин шестдесет и осем/ кв.м., на стойност 23 500 лв. без ДДС и находящата се в него сграда - поликлиника на два етажа, със застроена площ 385 кв.м., на стойност 135 300 лв. без ДДС, общо за сграда и земя 158 800 лв. без ДДС, кв. 86, гр. Калофер, обща първоначална тръжна цена 158 800 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 1000.00 лв. с ДДС,  депозит за участие в търга в размер  15 880.00 лв.

            2. УПИ /урегулиран поземлен имот/ VІІІ /осем/, кв. 22 /двадесет и две/, с. Климент с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м., първоначална тръжна цена 3 700 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 44,40 лв. с ДДС,  депозит за участие в търга в размер  370.00 лв.

3. УПИ /урегулиран поземлен имот/ ХІ-197,198 / единадесет- сто деветдесет и седем, сто деветдесет и осем/, кв. 23 /двадесет и три/, с. Христо Даново с  площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м., първоначална тръжна цена 3 340.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 40.08 лв. с ДДС,  депозит за участие в търга в размер   334.00 лв.

4. УПИ /урегулиран поземлен имот/  ІІ-443, / две-четиристотин четиридесет и три/, кв. 26 /двадесет и шест/, с. Христо Даново с  площ 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м., първоначална тръжна цена 4 810.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 57.72 лв. с ДДС,  депозит за участие в търга в размер   481.00 лв.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за всички общински имоти, с изключение на  гаражите, описани в раздел ІІ и сградата описана  в т. 1, от раздел ІІІ   от настоящата обява.

Търгът ще се проведе на  12.02.2018 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация  всеки работен ден до 15.00 часа от 05.02.2018 г. до 08.02.2018 г.  Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 08.02.2018 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 09.02.2018 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN:BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ  АД  кл. Карлово.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел  „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово.      

Повторен търг за неспечелени обекти ще се проведе на 22.02.2018 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 14.02.2018 г. до 20.02.2018 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 16.00 часа на 21.02.2018 г.