Община Карлово

Официален сайт

                             ПРОЕКТИ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНА КАРЛОВО

 

 

Наименование на проекта
Оперативна програма

Обща стойност на проекта

Съфинансиране /принос на Община Карлово/

1.

“Зелена и достъпна среда в град Карлово”

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

4 999 960, 28 лв. от които 4 249 966, 24 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ

Задължителен собствен финансов принос 249 998, 01 лв.

2.

“Създаване на туристически комплекс “Старинно Карлово””

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

2 465 149,78 лв.,

от които 2 091 092,42 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ

Собствен принос на Община Карлово: 374 057,36 лв.

3.

“Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в гр. Карлово”

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

15 236 637,56 лв.,

от които от

14 621 662,82 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ  

Собствен принос на Община Карлово:       614 974,74 лв.

4.

“Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово”

Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013 г.”

286 900 лв. (100 % финансиране от страна на Договарящия орган)

Неприложимо

5.

“И аз имам семейство”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”

14 989 455 лв. – за цялата страна

Неприложимо

6.

“Подкрепа за достоен живот”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”

100 % финансиране от Програмата

Неприложимо

7.

"Зелен градски център на град Карлово"

Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."

550 000 лв. 100% финансиране от Оперативната програма

Неприложимо

8.

Проект за социално включване “По-добре заедно”

Международна банка за възстановяване и развитие

(Световна банка)

1 201 932,00 лв.,

от които 1 153 932,00 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ

Собствен принос на Община Карлово: 48 000,00 лв. + 7 000,00 лв. непарична част (непаричната част – предоставя се за разходи, свързани с изготвяне на идеен инвестиционен проект, подробен работен инвестиционен проект, за авторски надзор; за местен инвеститорски контрол.)

9.

“Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на община Карлово”

Международен фонд “Козлодуй”, мярка 5

985 886 евро (1 928 225,42 лв.) – 100 % финансиране от Фонда

Неприложимо

10.

10.1

"Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово"

  Повече информация за проекта може да намерите на сайта на проекта на Интернет адрес: karlovo.bg/proekt

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”

Схема "Без граници"

226 203,80 лв.

100% финансиране от Оперативната програма

Неприложимо

11.

"Ефективна и компетентна администрация"

Оперативна програма “Административен капацитет 2007 – 2013 г.”

84 651, 31 лв. 100 % финансиране от Оперативната програма

Неприложимо

12.

Разработване на стратегическа рамка за развитието на община Карлово за периода 2014-2020 г.

Оперативна програма “Административен капацитет 2007 – 2013 г.”

79 996,76 лв.

100 % финансиране от Оперативната програма

Неприложимо

13.

Модерна и отворена към нуждите на гражданите и бизнеса администрация – Община Карлово

Оперативна програма “Административен капацитет 2007 – 2013 г.”

181 902,40 лв.

100 % финансиране от Оперативната програма

Неприложимо

14.

Разкриване на социални услуги в общността – Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Карлово

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”

153 818,36 лв.

100 % финансиране от Оперативната програма

Неприложимо