Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

            Засегнатото население за  постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Пейо Недялков Недялков  за следното инвестиционно предложение: “Животновъдна /говедовъдна/ ферма от 50 на 70 бр. и обслужващи сгради”, в поземлен имот  039107, с начин на трайно ползване – използвана ливада, в местността “ПАРАДЖИШКА ПОЛЯНА” по Картата на възстановената собственост на гр. Калофер, общ. Карлово, обл. Пловдив.