Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Ивелин Мачев Вълканов за следното инвестиционно предложение: “Жилищно строителство”, в поземлен имот с идентификатор 36498.21.16, с начин на трайно ползване - нива, в местността “КЕРИЗЛИКА” по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив.