Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/
ОБЯВЯВА
     Открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД за изграждане на обект: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА КОНСЕРВИРАНЕ И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ГЪБИ И ЗЕЛЕНЧУЦИ , МАНДРА И ЛПСОВ ЗА 30 ЕКВ.Ж.“ в ПИ 064067, ЕКАТТЕ 10291, м. „ТАРЛА ТОПРАК“ по КВС на с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдивска.

       Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 13.04.2018 г. до 28.04.2018 г. в сградата на община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589 .