Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/
ОБЯВЯВА
 

          Открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от Иван Ангелов Кисов за изграждане на обект: „ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ПТИЦЕФЕРМА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА“, включващо изграждане на нов сондажен кладенец и ЛПСОВ до 10 екв. ж., на поземлен имот с №030159, в землището на с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, общ. Карлово, местност „До стопанския двор“.

Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 13.04.2018 г. до 28.04.2018 г. в сградата на община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589 .