Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от “ЯЕВ” ООД за следното инвестиционно предложение: Изграждане на обект “ Спортно-рекреационен комплекс с ЛПСОВ за 100 екв.ж..” в поземлен имот № 073034, местност “Ментишлиско” в землището на с. Соколица, общ. Карлово, обл. Пловдив.