Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от “Копсис-транс” ООД за следното инвестиционно предложение: Изграждане на обект “ Автосервиз, технически център и складова база” в поземлен имот с идентификатор 36498.19.21, местност “ДОЛНО ПОДЕЛЕНИЕ” ПО Кадастралната Карта на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, с цел приобщаването му към УПИ 36498.19.45 “Автогараж”.