Община Карлово

Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Карлово
на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементи  на техническата инфраструктура –  електропровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 36498.50.20 /УПИ 50.20- автосервиз с диагностика на автомобили, магазин и складове за промишлени стоки, кафе- аперитив и офиси/ в местност “Чакъла”, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово, общ. Карлово.
ПУП-ПП предвижда трасето на електропровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 36498.50.20 /УПИ 50.20- автосервиз с диагностика на автомобили, магазин и складове за промишлени стоки, кафе- аперитив и офиси/ в местност “Чакъла” по КККР на гр. Карлово, да премине през имот 36498.39.155- за селскостопански, горски, ведомствен път- публична собственост на Община Карлово, 36498.344.359- за селскостопански, горски, ведомствен път- публична собственост на Община Карлово, 36498.344.360- за път от републиканската пътна мержа-  Държавна публична собственост, 36498.342.769- за местен път- публична собственост на Община Карлово,  36498.342.142- комплексно застрояване- частна собственост на “ЕНДЖИ ГРУУП” ООД в м. “Харман тепе”.
    Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската администрация.
   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Карлово.