Община Карлово

Официален сайт

Община Карлово спазва всички изисквания на МОСВ при стопанисването на Регионално депо Карлово

Untitled 3

     В периода от 18.05.2017 г. до 19.05.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи за изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №347-Н0/2008 г., издадено на община Карлово за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря” от експерти на РИОСВ Пловдив и Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив. 
     Резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на качеството на атмосферния въздух, повърхностни води, подземни води и инфилтрат показват, че не са констатирани несъответствия и превишаване на индивидуалните емисионни ограничения.
     Констатациите от проверката са, че операторът община Карлово изпълнява поставените условия и заложените срокове в издаденото му Комплексно разрешително №347-Н0/2008 г. за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря”.

     Целия доклад на РИОСВ Пловдив може да видите тук:http://karlovo.bg/images/ekologia/Binder1.pdf

Незабравими мигове от лято 2017 година за фолклорните групи на град Баня

1550g
     От 25 до 29 юни 2017 г. групите  за Любителско художествено творчество при НЧ „Св.Св.Кирил и Методий -1914г.” – гр.Баня взеха участие в Третото издание на Балкан фолк  фест 2017 –Златни пясъци, Варна.
     След успешното представяне на ГИФ и ФК „Тракийка” в Празника  на розата  и  Лавандулата в гр.Карлово, кукерската група, ГИФ и ДФФ „ Зорница”  показаха фолклорното богатство на Община Карлово  в третото издание на фолклорния фестивал Балкан фолк  фест 2017 и СЛАВЯНСКА ЕТНОМУЗИКОЛОГИЧНА СРЕЩА на  29.06. 2017. ЗАЛА 4 (ЗАЛА ПРЕСЦЕНТЪР) във  Фестивален и конгресен център, Варна. Уважавани специалисти от Русия, Гърция, Сърбия, Република Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания,  Литва и България, представена от Д-р Лозанка Пейчева и д-р Венцислав Димов, Златка Ставрева и Пламен Янев представиха  културното сътрудничество по отношение на изследванията в областта на фолклорните традиции. С участието си гр. Баня, на живо представи фолклорната карта на България. Всички групи получиха Златен плакет  и покана за фестивали от присъстващите представители.
    На 2 юли групите са в очакване и на 10 –тото  юбилейно издание  на „Столетово пее и танцува”.
1551g

Кметът на общината д-р Емил Кабаиванов инициира осигуряването на средства за СНЦ „Местна инициативна група – Карлово“

1183M
    По предложение на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, на днешното  редовно заседание на ОбС Карлово, се прие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  7 000 лв.  на СНЦ „Местна инициативна група – Карлово“. Средствата са за изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие  (ВОМР) на територията на община Карлово. По този начин се осигурява възможност на СНЦ „Местна инициативна група – Карлово“ да кандидатства по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.