Община Карлово

Официален сайт

Untitled 3

     В периода от 18.05.2017 г. до 19.05.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи за изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №347-Н0/2008 г., издадено на община Карлово за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря” от експерти на РИОСВ Пловдив и Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив. 
     Резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на качеството на атмосферния въздух, повърхностни води, подземни води и инфилтрат показват, че не са констатирани несъответствия и превишаване на индивидуалните емисионни ограничения.
     Констатациите от проверката са, че операторът община Карлово изпълнява поставените условия и заложените срокове в издаденото му Комплексно разрешително №347-Н0/2008 г. за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря”.

     Целия доклад на РИОСВ Пловдив може да видите тук:http://karlovo.bg/images/ekologia/Binder1.pdf