Община Карлово

Официален сайт

Кмет
Д-р Емил Кабаиванов

Секретар

Стефан Стефанов

Заместник-кмет
Антон Минев


Заместник-кмет
Стойо Карагенски

Заместник-кмет

Данка Зидарова-Люртова

Главен архитект
Димитър   Ахрянов


1. Дирекция "Административно, информационно и правно обслужване"

    Директор дирекция  Веселка Сотирова

   1.1. Отдел "Административно, информационно обслужване и човешки ресурси"
          Началник отдел Люба Малешкова
       1.1.1. Сектор "Човешки ресурси"
                

       1.1.2. Сектор "Административно и информационно обслужване"
                 Началник сектор Даниела Иглева

  1.2. Отдел "Канцелария"
          Слави Петров Джалъзов
 2. Отдел "Правно и нормативно обслужване и обществени поръчки"
     Началник отдел Йордан Халаджов
     2.1. Сектор "Обществени поръчки "
             Цветана Василева Метаксинова 
     2. 2. Сектор "Правно и нормативно обслужване "
            

3. Отдел "Планиране и разработка на проекти и програми"
   
Красен Семков Краев

4. Дирекция "Финансово стопански дейности и общинска собственост"
    Директор дирекция Парашкева Вълкова

  4.1. Отдел "Счетоводство"
         Началник отдел Атанас Кузманов

  4.2. Отдел "Бюджет, общинска собственост и стопански дейности"
         Началник отдел Любов Кокошарова

          4.2.1 Сектор "Бюджет и стопански дейности"
                
Началник сектор Галя Мартинчева

         4.2.2 Сектор "Общинска собственост"
            
    Началник сектор Людмила Гюрова

5. Отдел "Местни данъци и такси"
    Началник отдел Илиан Станоев

6. Дирекция " Устройство на територията “

   6.1. Отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"
         
Началник отдел инж. Матьо Писачев

  6.2. Отдел "Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура"
        
Началник на отдел Павлена Станева

7. Дирекция " Хуманитарни и социални дейности “
    Директор дирекция Петя Найденова

  7.1. Отдел "Образование, култура и транспорт"
         Началник отдел София Димитрова

  7.2. Отдел "Социални и младежки дейности, спорт и туризъм"
         Началник отдел Катя Мачева

8. Отдел " Екология, земеделие и пририродни ресурси"
        
Началник отдел Милена Ковачева

9. Звено “Вътрешен одит”
    
Диана Бошева 

10. Звено “Инспекторат”