Община Карлово

Официален сайт

ОБ Я В Л Е Н И Е
ОбщинаПловдив в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, ще осъществи процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа - Пловдив / ОЕПГ - Пловдив /.


Пълната информация може да намерите тук