Община Карлово

Официален сайт

Title Hits
Искане за издаване на документи Hits: 2105
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка Hits: 3524
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Hits: 2326
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Hits: 1665
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71,т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Hits: 2945
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.65 от ЗМДТ за определяне на ТБО според количеството битови отпадъци Hits: 2256
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство Hits: 1594
Декларации за закриване на МПС Hits: 3680
Заявление за облекчение за основно жилище Hits: 3910
Заявление за закриване на партида Hits: 4055
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Hits: 2027
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Hits: 3503
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Hits: 2712
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Hits: 1953
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил Hits: 2171
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Hits: 3000
Заявление за закриване на ползвател по партида Hits: 2944
Искане за прихващане и възстановяване Hits: 3231